Jogi nyilatkozat

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert a Quaestor Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) www.quaestorbank.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Az Internet biztonsága - Felelősség

A honlapot Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Bank nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, az általa hordozott vírust és vonal- vagy rendszerhibát is.

A honlapon elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Bank törekszik a folyamatos frissítésre, de nem vállal felelősséget az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírások miatt.

A Bank az általa nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a bankfiókban elhelyezett Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetményei tartalmazzák.

Felhívjuk figyelmét, hogy a magánlevelezési titok megőrzése nincs biztosítva az Interneten. Egyébként minden Internet-használónak magának kell gondoskodnia róla, hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket a saját adatainak és/vagy programjainak egy esetleges Interneten terjedő vírussal szembeni védelme érdekében.

A Bank a honlapon semmilyen személyes azonosító kódot (például: PIN, TPIN), vagy bankkártya-adatot nem kér a honlapra látogatóktól. Ilyen adatok megadásából származó károkért felelősséget nem vállal.

Védjegyoltalom és Szerzői jog

A Bank honlapján szereplő nevek, logók, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok védjegyoltalom illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában, akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú felhasználása - így különösen annak tárolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - csak a Bank előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap oldalainak, adatainak, vagy egyéb elemeinek teljes vagy részleges másolása vagy bemutatása tilos. A védett eszközök jogosulatlan felhasználása törvénysértő.

Személyes Adatok és banktitok védelme

A honlap használata során a Bank tudomására jutott személyes adatok kezelésére az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései vonatkoznak.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a honlapot mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül meglátogathatja, megismerkedhet a Bank termékeivel, szolgáltatásaival.

A honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a Bank részére juttatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Bank tulajdonába megy át, azt a Bank szabadon felhasználhatja.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát akár a honlap űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mail címre elküldi, hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a Bank kezelje és feldolgozza kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, reklámozási és kockázatelemzési célokra, valamint jogosult az ilyen adatokat a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot a Bank legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig kezelje kivéve, ha Ön a hozzájárulását visszavonja, illetve vonatkozó jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az Ön kérelemre a Bank tájékoztatást ad a személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, és törlését, megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga.

Ha az Ügyfél - akár saját maga, akár képviselője útján a Bank részére elektronikus levelező rendszeren üzenetet (e-mail) továbbít, vagy az elektronikus levélcímet a Bankkal közli, akkor ez - külön nyilatkozat nélkül is - tartalmi, alaki-formai, mennyiségi korlátozás nélküli felhatalmazást jelent a Bank számára arra, hogy az üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy fenntartásához, illetve szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges adatokat és információkat, beleértve a banktitoknak, értékpapírtitoknak, biztosítási titoknak, üzleti titoknak vagy pénztár titoknak, továbbá személyes adatnak minősülő adatot, információt is, az Ügyfél vagy képviselője, közvetítője részére a megadott elektronikus levélcímre küldjön.

A Bank az elektronikus kommunikációt megszünteti, ha az ellen Ön tiltakozik vagy azt bármilyen módon kifogásolja a Banknál.

Az interneten tudomására jutott, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi törvény értelmében banktitoknak minősülő adatokat a Bank banktitokként kezeli.

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, forduljon a Quaestor Bank Zrt. Ügyfélszolgálatához:

A Bank belső adatvédelmi felelőse:
dr. Varga-Földi Hajnalka

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Cookies

A Bank szolgáltatásai színvonalának emelése, illetve a biztonsági és adatvédelmi kockázatok megfelelő kezelése érdekében ún. "cookie"-kat használ. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének böngészőprogramjában tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A cookie-t a Bank adminisztratív célokra kívánja felhasználni, mint például a Honlap látogatottságának mérése. A cookie nem teszi lehetővé az Ön azonosítását, csupán azokat az információkat gyűjti össze, amelyek hitelkérelméhez feltétlenül szükségesek. Tájékoztatjuk, hogy a cookie-t a memória csak ideiglenesen tárolja merevlemezen.

Nem utolsó sorban internetes böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a program tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor vagy, hogy az megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt is beállíthatja.

Hiperhivatkozási kapcsolódások

Azokra a kapcsolódásokra vonatkozóan, melyeket a Quaestor Bank Zrt. a www.quaestorbank.hu honlapjáról más külső vagy belső honlapokra átlépve tud megteremteni, a Quaestor Bank Zrt. a többi honlap nyomdai megjelenéséért, illetve a honlapokra való bejutási feltételekért nem vállal felelősséget.